Site Loader

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ในสาขาและกลุ่มหัวข้อดังนี้

กลุ่มสาขา
     1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     2. กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
     3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     4. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
     5. กลุ่มนวัตกรรมการสอนและสารสนเทศศาสตร์
     6. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     7. กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่
     8. กลุ่มการจัดการ

รูปแบบบทความ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     1. บทคัดย่อ
     2. บทความฉบับเต็ม

ระบบลงทะเบียนบทความออนไลน์ (EasyChair)
https://easychair.org/conferences/?conf=wuresearch20180

ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
     นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        1,000 บาท
     นักศึกษาภายนอก                                     2,000 บาท
     คณาจารย์  นักวิจัย ผู้สนใจภายนอก                 3,000 บาท
     ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายชำระเงิน           1,000 บาท
     (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึก)

     ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไม่รับสิทธิ์ใดๆ                  ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางเลือกในการเผยแพร่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) “กรณีประสงค์ตีพิมพ์ในวารสาร การพิจารณาจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการวารสารนั้นๆ”
Walailak Procedia (Proceedings งานประชุมวิชาการ) เฉพาะบทความฉบับเต็ม!
Walailak Journal of Social Sciences (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) English
WMS Journal of Management (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) TH/Eng
วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2) TH/Eng
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความในระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://research.wu.ac.th

หมายเหตุ  สำหรับผู้นำเสนอบทความลงทะเบียนส่งบทความภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เท่านั้น!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดต่อ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ หรือ คุณสุจินดา ย่องจีน
โทรศัพท์  0-7567-3565, 0-7567-3567
อีเมล์  wuird.walailak@gmail.com

Post Author: sikosin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Latest updates news (2024-05-22 08:28):

does protein make GJj your penis smaller | how AjM do i get a bigger penis | honey with female viagra MDB amazon | best sWf vitamin for ed | buy herbal supplements online sale | atlanta erectile dysfunction clinic p9F | rlz l6f on shark tank | m5 big sale pill | define prescribed most effective | big sale dick larger | does zyrexin work yahoo answers jwt | do you need pHl a prescription for viagra in mexico | over the counter eTf ed medications | free trial penise surgery | can you buy viagra from walgreens 6nu | metoprolol erectile free shipping dysfunction | viagra aFO in the water | free trial cock extensions | cND does inguinal hernia cause erectile dysfunction | do dick pumps make jzY your dick bigger | best herbs for kTu womens libido | best male enhancer pills O3S | shark nQl tank episode male enhancement | buy online shop oversize pills | viagra for 1L2 mental impotence | how to lower hYA sex drive instantly | male enhancement LiA pills safeway | enhance online shop for him | best no LEw booster supplement | t bomb LFp ii gnc | man DfE king pills reviews | sex enhancement spray cbd cream | big sale efeitos colaterais viagra | can prazosin help with erectile WS3 dysfunction | ciatra TiY male enhancement reviews | sex ki tablet free trial | male official potency vitamins | how lhc do you buy viagra online | proper use of viagra 7UC | jsV about erectile dysfunction symptoms | gro j6O all natural male enhancement | what percentage of the us population has herpes lUK | xax best body supplements in india with price | papaverine dose for erectile dysfunction JsP | cialis free shipping 15 mg | which mEB is the best generic viagra | black mamba HH6 male enhancement pills side effects | herbal supplements to enhance female yc9 libido | 3bT erectile dysfunction comparison chart | kFr how to perform sexually longer