ลงทะเบียนชำระเงินสำหรับผู้ส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนออนไลน์

 • ค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน ประกอบด้วย
  • นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,000 บาท
  • นักศึกษาภายนอก 2,000 บาท
  • คณาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจภายนอก 3,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ได้รับเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึก
 • ค่าลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน ไม่รับเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่มีค่าใช้จ่าย!

ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียนผลงาน

 • ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-0-56622-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 12” โดยมีช่องทางการชำระเงินได้แก่ การชำระเงินที่ธนาคาร หรือ การชำระเงินที่ตู้ ATM หรือ การชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking
 • แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนชำระเงิน
  • หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดแสดงหลักฐานการโอนเงิน (สลิปธนาคาร) เป็นหลักฐานประกอบในการลงทะเบียน (ภาพถ่าย)
  • เงื่อนไขการยกเลิก
   • กรณีผลงานไม่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ ผู้เขียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
   • ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
  • ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ