Site Loader
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิทินการดำเนินงาน

เปิดรับบทความทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  15 ธันวาคม 2561
ผู้ส่งผลงานชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน วันที่ 16 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของผลงานปรับแก้ไข วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562
เจ้าของผลงานส่งผลงานที่ปรับแก้ไข วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการพิจารณาบทความ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562

 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 โทรสาร 0-7567-3553 website: https://research.wu.ac.th E-mail: wuird.walailak@gmail.com