Site Loader

ปฏิทินการดำเนินงาน

เปิดรับบทความทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ขยายเวลารับบทความ จนถึง 30 ธ.ค. 2562
รับบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562
ผู้ส่งผลงานชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน วันที่ 30 ธันวาคม 2562-31 มกราคม 2563
แจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของผลงานปรับแก้ไข วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าของผลงานส่งผลงานที่ปรับแก้ไข วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการพิจารณาบทความ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ วันที่ 15 มีนาคม 2563
ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 วันที่ 26-27 มีนาคม 2563

 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 โทรสาร 0-7567-3553 Website: https://research.wu.ac.th E-mail: wuird.walailak@gmail.com