กลุ่มสาขาของการประชุมวิชาการ

1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ปรัชญาและศาสนา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา การศึกษา พัฒนาสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยา ภาษา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครอบคลุมถึง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ การเมืองการปกครอง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมปิโตรเคมี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ ครอบคลุมถึง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ คณิตศาสตร์การจัดการ คณิตศาสตร์ประยุกษ์ สถิติ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. กลุ่มนวัตกรรมการสอนและสารสนเทศศาสตร์ ครอบคลุมถึง นวัตกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมถึง เทคนิคการแพทย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบำบัด กายวิภาคศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เภสัชวิทยา สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่ ครอบคลุมถึง งานวิจัยเชิงพื้นที่ ชุมชน สังคม งานวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน พัฒนาชุมชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. กลุ่มการจัดการ ครอบคลุมถึง งานการจัดการ บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการส่งบทความ