ส่งผลงานออนไลน์ระบบ EasyChair
คลิ๊กที่นี่

คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ (EasyChair) สำหรับผู้เขียน กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด
คู่มือการใช้งาน EasyChair สำหรับผู้ประเมินบทความ กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด
คู่มือการใช้งาน EasyChair สำหรับประธาน กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด

ปฏิทินการดำเนินงาน

เปิดรับบทความทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
ขยายเวลารับบทความ จนถึง วันที่ 30 ธ.ค. 2562
รับบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ขยายเวลารับบทความ จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2562
ผู้ส่งผลงานชำระเงินค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
แจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของผลงานปรับแก้ไข
วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าของผลงานส่งผลงานที่ปรับแก้ไข
วันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการพิจารณาบทความ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ
วันที่ 15 มีนาคม 2563
ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 มีนาคม 2563
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12
วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563