สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณโกสินธุ์  ศิริรักษ์ หรือ คุณสุจินดา ย่องจีน
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์  0-7567-3565, 0-7567-3567

โทรสาร 0-7567-3553
E-mail : wuird.walailak@gmail.com
Website : https://research.wu.ac.th