รายละเอียดการลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน

รูปแบบการนำเสนอผลงาน
         ผลงานที่นำมาเสนอต้องไม่มีการเผยแพร่ที่ประชุมวิชาการอื่นมาก่อน โดยผู้นำเสนอผลงานต้องจัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบของงานประชุม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ :  https://research.wu.ac.th  ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซึ่งประกอบด้วยการนำเสนอโดยวาจา 10 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 5 นาที ทั้งนี้ให้ผู้นำเสนอผลงานกรุณาระบุชื่อผู้นำเสนอให้ชัดเจน โดยมีรูปแบบการนำเสนอดังนี้

 1. ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 2. ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ขั้นตอนการส่งผลงานและการลงทะเบียน

ขั้นตอนการส่งผลงาน สำหรับผู้ส่งบทความ คลิ๊กดูรายละเอียด

ผู้ส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมบทความและจัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบของงานประชุม ดูรายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทความหรือแบบฟอร์มได้ที่  รายละเอียดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2 ส่งผลงานผ่านระบบส่งผลงานออนไลน์  สามารถส่งผลงานในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) หรือ บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ให้ผู้ส่งผลงานเลือกเขียนในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยเลือกส่งบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง(แบบฟอร์มบทคัดย่อ) หรือ
 • บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 โดยเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง(แบบฟอร์มบทความฉบับเต็ม)

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินค่าลงทะเบียนผลงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ที่  https://research.wu.ac.th/?page_id=1666

 • ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-0-56622-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 12” โดยมีช่องทางการชำระเงินได้แก่ การชำระเงินที่ธนาคาร หรือ การชำระเงินที่ตู้ ATM หรือ การชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking
 • แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนชำระเงิน
  • หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดแสดงหลักฐานการโอนเงิน (สลิปธนาคาร) เป็นหลักฐานประกอบในการลงทะเบียน (ภาพถ่าย)
  • เงื่อนไขการยกเลิก
   • กรณีผลงานไม่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ ผู้เขียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
   • ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
  • ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความ เมื่อผู้ส่งบทความได้ดำเนินการตามข้อ 1 – 3 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น!

การพิจารณาผลงาน

การพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่  12 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน/บทความ การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมจะนำเสนอในระบบออนไลน์ เท่านั้น บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจากงานประชุมผู้เขียนสามารถนำไปเขียนเป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่อไปได้ ส่วนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ใน Proceedings งานประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 แล้ว ผู้เขียนจะไม่สามารถนำไปตีพิมพ์ในวารสารอื่นได้ หากมีการนำไปตีพิมพ์ในวารสารอื่นจะถือว่าเป็นการซ้ำซ้อน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” จัดการประชุมวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา”

รูปแบบการเผยแพร่ “กรณีประสงค์ตีพิมพ์ในวารสาร การพิจารณาจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการวารสารนั้นๆ”

 1. Walailak Journal of Social Sciences (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)
 2. WMS Journal of Management (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)
 3. วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)
 4. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

 1. งานประชุมจะพิจารณาส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเฉพาะผลงานที่ได้ชำระเงินแล้วเท่านั้น
 2. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงานจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
 3. กรณีผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา ผู้ส่งผลงานสามารถเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม