Breaking News
Home / ตารางการเดินรถผู้เข้าประชุม

ตารางการเดินรถผู้เข้าประชุม

ตารางการเดินรถสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตารางการเดินรถ

เนื่องจากในวันที่ 22-31 มีนาคม 2561 มีการจัดงาน “วลัยลักษณ์เดย์” ประจำปี 2561 ดังนั้น ทางงานประชุมจึงให้บริการจัดรถรับส่ง ในบางช่วงเวลา หากนอกเหนือจากนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการด้วยตนเอง ทั้งนี้งานประชุมต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้