Home / หน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานสนับสนุน

Printมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

NRCt Logo

หน่วยประสานงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.ภูมิภาค ภาคใต้)

logo network cเครือข่ายบริหารการวิจัย สกอ. ภาคใต้ตอนบน

TRF

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มวล. และ สกว.