Breaking News
Home / โครงการ

โครงการ

ดาวน์โหลด  โครงการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10

โครงการ  การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

…………………………………………………………………………

 1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยสถาบัน รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงนโยบาย  เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงสร้างสรรค์ เชิงพื้นที่ และเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นให้นักวิจัยสามารถคิดต่อยอดและเพิ่มมูลค่างานวิจัยได้ ขณะเดียวกันผลงานวิจัยต้องสามารถแข่งขันในเวทีวิชาการระดับชาติได้ด้วย จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547  โดยปี พ.ศ. 2561  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จึงได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

 1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ จากคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป

2.2 เพื่อสร้างความร่วมมือในการขยายเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

2.3 เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนานักวิจัยให้กับสังคมไทย อันจะขับเคลื่อนงานวิจัยให้ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ

2.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานไปสู่การสร้างนวัตกรรมวิจัย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา  ได้นำเสนอผลการวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์   นำไปสู่การเผยแพร่ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่สังคมและแวดวงวิชาการ

3.2 คณาจารย์ นักวิจัย ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

3.3 เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนานักวิจัยให้กับสังคมไทย อันจะขับเคลื่อนงานวิจัยให้ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ

3.4 คณาจารย์ นักวิจัย ได้พัฒนาผลงานไปสู่การสร้างนวัตกรรมการวิจัย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ

 1. วันและสถานที่การจัดประชุม

วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 1. ปฏิทินการรับบทความ
เปิดรับบทความทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  15 ธันวาคม 2560
*ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย วันที่ 16 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของผลงานวิจัยปรับแก้ไข วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าของผลงานส่งผลงานวิจัยที่ปรับแก้ไข วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลการพิจารณาบทความ วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561
หมายเหตุ *หากไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนงานประชุมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 1. กิจกรรมการจัดประชุม

6.1 การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

6.2 การบรรยายพิเศษจากอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6.3 การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

6.4 การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6.5 เวทีสำหรับการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผู้ที่ได้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา

 1. กลุ่มสาขาของการประชุมวิชาการ

7.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ปรัชญาและศาสนา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ การศึกษา การเมืองการปกครอง พัฒนาสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยา ภาษา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สถิติ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์  และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมถึง เทคนิคการแพทย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบำบัด กายวิภาคศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เภสัชวิทยา สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.4 หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม ครอบคลุมถึง งานวิจัยเชิงพื้นที่ ชุมชน สังคม งานวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน พัฒนาชุมชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.5 หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

7.6 หัวข้อพิเศษ : Creative Innovation

 1. 8. การส่งผลงานและการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งผลงานในรูปแบบของบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือบทความฉบับเต็มความยาวไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ A4 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) หรือภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และยังไม่ได้มีการเผยแพร่ที่ประชุมวิชาการอื่นมาก่อน โดยผู้นำเสนอผลงานต้องจัดทำรูปแบบเอกสารตามรูปแบบของงานประชุมซึ่ง download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ :  https://research.wu.ac.th ผู้นำเสนอใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที และกรุณาระบุชื่อผู้นำเสนอให้ชัดเจน

การพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน/บทความ การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มประกอบการประชุมจะจัดพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น ส่วนบทความฉบับเต็มที่ตีพิมพ์เป็น Proceedings จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจากงานประชุมผู้เขียนสามารถนำไปเขียนเป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่อไปได้ ส่วนบทความฉบับเต็มที่ตีพิมพ์เป็น Proceedings จะไม่สามารถส่งตีพิมพ์ในวารสารอื่นได้ หากตีพิมพ์ในวารสารจะถือว่าเป็นการซ้ำซ้อน

 1. กลุ่มเป้าหมาย 300 คน ประกอบด้วย

9.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก จากทั่วประเทศ                          100 คน

9.2 อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากทั่วประเทศ                                     100 คน

9.3 ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน บุคคลทั่วไป                                         100 คน

 1. อัตราค่าลงทะเบียน

10.1 นักศึกษา                                                                                         1,500 บาท / บทความ

10.2 อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป                                      2,000 บาท / บทความ

10.3 ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงานชำระเงิน  1,500 บาท

(ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

10.4 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไม่รับเอกสารและไม่รับอาหาร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

 1. วิธีการชำระเงิน

11.1 โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เลขที่บัญชี 828-0-56622-8 ธนาคารกรุงไทย  สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10”)

11.2 หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ เว็บไซต์ https://research.wu.ac.th

11.3 เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน     แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

11.4 ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

 1. กำหนดการ

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

07.30-08.30 น.    ลงทะเบียน

08.30-09.00 น.    พิธีเปิดการประชุม

09.00-10.00 น.     บรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

11.00-12.00 น.    บรรยายพิเศษผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ/โปสเตอร์

13.00-17.00 น.    นำเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา/ชมผลงานโปสเตอร์/นิทรรศการ

วันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

08.00-08.30 น.    ลงทะเบียน

08.30-12.00 น.    นำเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา/ชมผลงานโปสเตอร์/นิทรรศการ

12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.    นำเสนอผลงานทางวิชาการตามสาขา/ชมผลงานโปสเตอร์/นิทรรศการ

16.30 น.             พิธีปิดการประชุมวิชาการ

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อาคารวิจัย ชั้น 2 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565,        0-7567-3567 โทรสาร 0-7567-3553  e-mail: wuird.walailak@gmail.com  สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://research.wu.ac.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560