Breaking News
Home / คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 คลิ๊กดูประกาศ
คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ผู้ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.ภูมิภาค : ภาคใต้)
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท  เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรารักษ์  สมบัติทอง คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 16. อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชแพทยศาสตร์
 17. อาจารย์ ดร. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประธานฝ่ายวิชาการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน ประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. อาจารย์ ดร.กรวิทย์  อยู่สกุล รองประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 4. อาจารย์ ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ ประธานกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. อาจารย์ ดร.สมรักษ์  ชัยสิงห์กานานนท์ รองประธานกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์  ศุภกร รองประธานกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 7. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ  ดำโอ ประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รองประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์  เกื้อเส้ง รองประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล ประธานหัวข้อพิเศษ: งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
 11. นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ ประธานหัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม
 12. นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ รองประธานหัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม
 13. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานหัวข้อพิเศษ : Creative Innovation
 14. นายโกสินธุ์  ศิริรักษ์ เลขานุการฝ่ายวิชาการ
 15. นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล ที่ปรึกษา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ประธานกรรมการ
 3. นางสาวนุสนธ์ สงเอียด กรรมการ
 4. นางแก้วใจ สุขสอาด กรรมการ
 5. นางสาวรติยา ก้องก่ำ กรรมการ
 6. นางวันฤดี รัตนพันธ์ กรรมการ
 7. นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ กรรมการ
 8. นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ กรรมการ
 9. นางสาวสุจินดา ย่องจีน กรรมการ
 10. นายภาณุวัฒน์ บุญเรืองขาว กรรมการ
 11. นางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว กรรมการและเลขานุการ
 12. นายโกสินธุ์  ศิริรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ