Breaking News
Home / หัวข้อการประชุม

หัวข้อการประชุม

หัวข้อการประชุมวิชาการ

  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ปรัชญาและศาสนา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ การศึกษา การเมืองการปกครอง พัฒนาสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยา ภาษา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สถิติ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมปิโตรเคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์  และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมถึง เทคนิคการแพทย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบำบัด กายวิภาคศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เภสัชวิทยา สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม ครอบคลุมถึง งานวิจัยเชิงพื้นที่ ชุมชน สังคม งานวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน พัฒนาชุมชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หัวข้อพิเศษ : งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
  • หัวข้อพิเศษ : Creative Innovation