Breaking News
Home / ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน

1. เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) และบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  15 ธันวาคม 2560
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

วันที่ 16 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561

4. แจ้งผลให้เจ้าของผลงานวิจัยปรับแก้ไข วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561
5. เจ้าของผลงานส่งผลงานวิจัยที่ปรับแก้ไข วันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2561
6. ประกาศผลการพิจารณาบทความ วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561
7. ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ วันที่ 15 มีนาคม 2561
8. ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561
9. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561

หมายเหตุ *หากไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนงานประชุมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงาน