Home / ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน

รายละเอียดกิจกรรม

ช่วงเวลา

เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  23 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและแจ้งผลให้เจ้าของผลงานวิจัยปรับแก้ไข 17 ธันวาคม 2559-30 มกราคม 2560
เจ้าของผลงานส่งผลงานวิจัยที่ปรับแก้ไข ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ 1 มีนาคม 2560
ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 30-31 มีนาคม 2560