Breaking News
Home / ข้อมูลสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

ข้อมูลสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

 

ข้อแนะนำสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

—————————————————-

ข้อแนะนำสำหรับผู้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

 1. ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-08.30 น.
 2. ผู้นำเสนอนำข้อมูลลงคอมพิวเตอร์โดยให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตรงจุดลงทะเบียน ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ตามเวลาที่กำหนดดังนี้
  • ช่วงที่ 1 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-08.30 น.
  • ช่วงที่ 2 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-13.00 น.
  • ไม่อนุญาตให้ผู้นำเสนอนำข้อมูลลงคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้
 3. การนำเสนอผลงานใช้เวลา 15 นาที แบ่งเป็นผู้นำเสนอ 10 นาที ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถาม 5 นาที หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาดูกำหนดการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม
 4. ผู้นำเสนอจัดทำข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ PDF File
  • ผู้นำเสนอควรเตรียมสไลด์ในจำนวนที่เหมาะสมในการนำเสนอเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที ผู้นำเสนออาจมีการเตรียมสไลด์หรือข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อใช้ช่วยในการตอบคำถามจากผู้ฟังในช่วงเวลา 5 นาทีในการถาม-ตอบคำถาม แต่ละสไลด์ไม่ควรมีเนื้อหาแน่นจนเกินไปทั้งรูปภาพและข้อความ การใช้ข้อความมากเกินไปควรหลีกเลี่ยง ซึ่งผู้พูดควรอธิบายเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงาน โดยไม่พึ่งพาให้ผู้ฟังอ่านสไลด์เองจนมากเกินไป การใช้รูปจะมีส่วนช่วยในการสื่อสารและทำให้เข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น
 5. การนำเสนอผลงานจะมีการมอบรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณารางวัล โปรดดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล
 6. รับประทานอาหารว่างในห้องนำเสนอ
 7. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อแนะนำสำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 1. ติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณโถงกลางชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนบริเวณงาน)
 2. ให้ผู้นำเสนออยู่ประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-11.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 3. โปสเตอร์จะติดตั้งไว้ตลอดการประชุม โปรดเก็บโปสเตอร์ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากเจ้าของผลงานไม่ได้เก็บในเวลาที่กำหนด งานประชุมจะดำเนินการจัดเก็บให้และสามารถติดต่อขอรับได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 e-mail:walailak@gmail.com

อุปกรณ์ที่งานประชุมจัดเตรียมไว้

 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • จอโปรเจ็คเตอร์
 • เครื่องเสียงและไมโครโฟน