Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

img_7407_resize           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยสถาบัน รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงนโยบาย       เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงสร้างสรรค์ เชิงพื้นที่ และเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นให้นักวิจัยสามารถคิดต่อยอดและเพิ่มมูลค่างานวิจัยได้ ขณะเดียวกันผลงานวิจัยต้องสามารถแข่งขันในเวทีวิชาการระดับชาติได้ด้วย จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ        “วลัยลักษณ์วิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547  โดยปี พ.ศ. 2560  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จึงได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ Research for Competitiveness and Contextual Innovation เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

About research2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *