Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยสถาบัน รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงนโยบาย   เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงสร้างสรรค์ เชิงพื้นที่ และเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นให้นักวิจัยสามารถคิดต่อยอดและเพิ่มมูลค่างานวิจัยได้ ขณะเดียวกันผลงานวิจัยต้องสามารถแข่งขันในเวทีวิชาการระดับชาติได้ด้วย จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ       “วลัยลักษณ์วิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547  โดยปี พ.ศ. 2561  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จึงได้กำหนดให้มี การประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

About research2017

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *