Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น

Read More »

ประกาศโปรแกรมการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 (update: 24/03/2560)

ประกาศโปรแกรมการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 กำหนดการพิธีเปิด แผนผังห้องประชุม แผนผังการจัดงาน ข้อแนะนำ สำหรับผู้นำเสนอผลงาน หลักเกณฑ์การประเมินการนำเสนอผลงานการบรรยายดีเด่น โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มสหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอ_เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาษาและการใช้ภาษา โปรแกรมการนำเสนอผลงาน_กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอผลงาน_กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอผลงาน_กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ตารางการจัดให้บริการรถรับส่ง  

Read More »

จดหมายตอบรับผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 (update:01/03/2560)

จดหมายตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชกาารระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9

Read More »

วิธีชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยดำเนินการดังนี้ 1. โอนเงินผ่านธนาคารมายัง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เลขที่บัญชี 828-0-56622-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9”) 2.  หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1  MB) 3.  เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ 4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

Read More »

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน นักศึกษา                                                                                     …

Read More »

การลงทะเบียน

 คลิ๊กที่นี่ ขยายเวลาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 การส่งบทคัดย่อและการลงทะเบียน การส่งบทคัดย่อ (Abstract) และการลงทะเบียนเข้าร่วมงานผู้สนใจเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งผลงานในรูปแบบของบทคัดย่อ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) หรือภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และยังไม่ได้มีการเผยแพร่ที่ประชุมวิชาการอื่นมาก่อน โดยผู้นำเสนอผลงานต้องจัดทำรูปแบบเอกสาร ซึ่ง download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ :  https://research.wu.ac.th ใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที และกรุณาระบุชื่อผู้นำเสนอให้ชัดเจน การพิจารณาบทคัดย่อ          การพิจารณาบทคัดย่อ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน/บทความ การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มประกอบการประชุมจะจัดพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น …

Read More »

หัวข้อการประชุม

หัวข้อการประชุมวิชาการ   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ปรัชญาและศาสนา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ การศึกษา การเมืองการปกครอง พัฒนาสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้าน เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมปิโตรเคมี …

Read More »

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยสถาบัน รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงนโยบาย       เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงสร้างสรรค์ เชิงพื้นที่ และเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นให้นักวิจัยสามารถคิดต่อยอดและเพิ่มมูลค่างานวิจัยได้ ขณะเดียวกันผลงานวิจัยต้องสามารถแข่งขันในเวทีวิชาการระดับชาติได้ด้วย จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ        “วลัยลักษณ์วิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547  โดยปี พ.ศ. 2560  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จึงได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ Research for Competitiveness …

Read More »