Home / ประกาศโปรแกรมการนำเสนอผลงาน

ประกาศโปรแกรมการนำเสนอผลงาน

ประกาศโปรแกรมการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 (update: 24/03/2560)

ประกาศโปรแกรมการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 กำหนดการพิธีเปิด แผนผังห้องประชุม แผนผังการจัดงาน ข้อแนะนำ สำหรับผู้นำเสนอผลงาน หลักเกณฑ์การประเมินการนำเสนอผลงานการบรรยายดีเด่น โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มสหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอ_เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาษาและการใช้ภาษา โปรแกรมการนำเสนอผลงาน_กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอผลงาน_กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอผลงาน_กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ตารางการจัดให้บริการรถรับส่ง  

Read More »