Home / research2017

research2017

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น

Read More »

ประกาศโปรแกรมการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 (update: 24/03/2560)

ประกาศโปรแกรมการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 กำหนดการพิธีเปิด แผนผังห้องประชุม แผนผังการจัดงาน ข้อแนะนำ สำหรับผู้นำเสนอผลงาน หลักเกณฑ์การประเมินการนำเสนอผลงานการบรรยายดีเด่น โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มสหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โปรแกรมการนำเสนอ_กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอ_เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาษาและการใช้ภาษา โปรแกรมการนำเสนอผลงาน_กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอผลงาน_กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โปรแกรมการนำเสนอผลงาน_กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ตารางการจัดให้บริการรถรับส่ง  

Read More »

เปิดให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการรถรับ-ส่งสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

Read More »

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 การนำเสนอผลงานมีการให้รางวัลสำหรับการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น งานประชุมมีเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดดังนี้ หลักเกณฑ์การประเมินการนำเสนอผลงานการบรรยายดีเด่น  

Read More »

จดหมายตอบรับผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 (update:01/03/2560)

จดหมายตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชกาารระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9

Read More »

วิธีชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยดำเนินการดังนี้ 1. โอนเงินผ่านธนาคารมายัง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เลขที่บัญชี 828-0-56622-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9”) 2.  หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1  MB) 3.  เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ 4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

Read More »

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน นักศึกษา                                                                                     …

Read More »

การลงทะเบียน

 คลิ๊กที่นี่ ขยายเวลาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 การส่งบทคัดย่อและการลงทะเบียน การส่งบทคัดย่อ (Abstract) และการลงทะเบียนเข้าร่วมงานผู้สนใจเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งผลงานในรูปแบบของบทคัดย่อ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) หรือภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และยังไม่ได้มีการเผยแพร่ที่ประชุมวิชาการอื่นมาก่อน โดยผู้นำเสนอผลงานต้องจัดทำรูปแบบเอกสาร ซึ่ง download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ :  https://research.wu.ac.th ใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที และกรุณาระบุชื่อผู้นำเสนอให้ชัดเจน การพิจารณาบทคัดย่อ          การพิจารณาบทคัดย่อ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน/บทความ การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มประกอบการประชุมจะจัดพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น …

Read More »